דוח חדש של מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל על אוכלוסיית אנשים בעלי מוגבלות בישראל

דוח חדש של מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל על אוכלוסיית אנשים בעלי מוגבלות בישראל

21/07/2009

מדוח מקיף של מכון מאיירס-ג'וינט ברוקדייל על אוכלוסיית אנשים בעלי מוגבלות בישראל עולה כי:

שיעור האנשים בני 64-20 בעלי מוגבלות (בעלי בעיה בריאותית או פיזית שמפריעה בתפקוד היום יומי) בחברה הישראלית הוא כ-18% (לפי הסקר החברתי של הלמ"ס)

ישנה מגמת גידול מתמדת  במספר האנשים בעלי מוגבלות קשה מאז שנת 2000, המשתקפת במספר מקבלי קיצבאות הנכות. גורם מרכזי הוא ההזדקנות של דור ה"בייבי בומרס"

כל אדם שלישי בישראל הוא בן משפחה מדרגה ראשונה של אדם עם מוגבלות

שיעור בעלי המוגבלות הקשה בחברה הערבית בישראל הוא פי שלושה מאשר בקרב היהודים (14% לעומת 5%)

נכים שהם הורים היא תופעה רחבה: 336,000 אנשים עם מוגבלות הם הורים לילדים  מתחת לגיל 18

שיעור האלימות המדווחת על ידי נשים עם מוגבלות הוא גבוה באופן משמעותי לעומת נשים ללא מוגבלות (17% לעומת 9%, לפי נתונים משנת 2000).

הדוח המקיף שהוזמן על ידי היחידה לנכויות ושיקום בג'וינט ישראל,  מתבסס על סקירה של המחקרים שהתבצעו בארץ בידי גופים וחוקרים שונים, על ניתוח מישני של הסקר החברתי של הלמ"ס ושל סקרים שהתבצעו על ידי מכון ברוקדייל. כמו-כן בוצעו ראיונות עומק עם קובעי מדיניות, ספקי שירותים, נציגי ארגוני נכים, חוקרים ואנשי אקדמיה. הוא מספק מידע מקיף על אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית. בוצעה גם סקירה של הספרות הבינלאומית העוסקת בקבוצות ייחודיות בקרב אנשים עם מוגבלות וגם במענים שפותחו בשנים האחרונות. יחודו של הדוח בהצפת סוגיות שהתפתחו בעשור האחרון ומחייבות פיתוח מענים קהילתיים חדשים ההולמים את הצרכים המשתנים.

ההכנסה והיכולת הכלכלית של בעלי מוגבלויות לעמוד בהוצאות משק הבית קשורות ישירות לרמת המוגבלות:  53% מצליחים בכך בקרב אנשים ללא מוגבלות לעומת 15% בלבד בקרב בעלי מוגבלות קשה. שיעור המועסקים בקרב אנשים בעלי מוגבלות קשה הוא עדיין נמוך - 23% לעומת 69% בקרב אנשים ללא מוגבלות.

בדידות: אנשים עם מוגבלות עולה ממחקרים שונים בעוצמה רבה. למעלה מ-30% מבעלי המוגבלות הקשה ו-16% מהאנשים בעלי מוגבלות בינונית, מדווחים על תחושת בדידות לעתים קרובות, לעומת 5% מהאנשים ללא מוגבלות (הסקר החברתי למ"ס).חסמים מרכזיים למעורבות החברתית הם מחסור בכסף (כ-40% מבעלי המוגבלות לעומת 22% מהלא מוגבלים), היעדר תחבורה זמינה ונוחה (26% מבעלי המוגבלות לעומת 10% מהלא מוגבלים)  והיעדר תחושה שמעוניינים בהשתתפותם (מחקר רימרמן וברגמן 2006)

שימוש במחשבים: בקרב הנכים נמצא בעליה אך עדיין נמוך מהרצוי.למרות נחיצות המחשב לתפקודו השוטף של אדם בעל מוגבלות והתרומה המשמעותית לאיכות חייו, יש פערים גדולים בשימוש במחשב בהשוואה בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות: רק 51% מבעלי מוגבלות בינונית ו-24% מבעלי מוגבלות קשה משתמשים במחשב, לעומת 71% מהאנשים ללא מוגבלות (הסקר החברתי למ"ס). בקרב המשתמשים 30% דיווחו שהאינטרנט שיפר בצורה משמעותית את היכולת לתקשר עם החברים והמשפחה ו כ-50% שיפרו משמעותית את יכולתם להתעדכן על אודות העולם הסובב אותם (מחקר רימרמן וברגמן 2006)

הדוח המקיף מהווה תשתית תכנונית להקמת "מסד נכויות"- שותפות של ממשלת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן לפיתוח והקמה של שירותים קהילתיים לאנשים מבוגרים עם מוגבלות(ביניהם בעלי נכות פיזית, חושית, קוגניטיבית ונפשית ואנשים עם בעיה בריאותית שמגבילה את תפקודם). השותפות החדשה -  בה חברים משרד הרווחה והשירותים החברתיים,משרד הבריאות, משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי -   מתווספת לשותפויות דומות של ממשלת ישראל וג'וינט ישראל בנושאים של פיתוח תוכניות לזקנים, לילדים ונוער בסיכון, לעולים ולבלתי מועסקים והן מבטאות את הקשר והשותפות בין העם היהודי בתפוצות למדינת ישראל.

הדוח מופץ בימים אלה לשר הרווחה והשירותים החברתיים, לסגן שר הבריאות, לגורמי מקצוע במשרדי הממשלה, לארגוני הנכים ועוד.